YAPIM AŞAMASINDA

Ahmet Vefik Paşa OSB Mah. Ankara Cad. Yürek Tekstil No:14 Kestel /  Bursa  

Tel: 0224 504 44 09 - 0532 313 52 33 

E-Mail: baymertextile@gmail.com